GARGYA GOTRA
 
Surname Kuladaiwat (Kulaswami) Kuladevta (Kulaswamini)  
Aadhitkar Shri Velneshwar, Velneshwar Shri Yogeshwari, Ambejogai Visit Group
Bakalkar     Visit Group
Bedekar Shri Harihareshwar, Shrivardhan Shri Yogeshwari, Ambejogai Visit Group
    Shri Mahalaxmi, Kolhapur Visit Group
Bhagwat Shri Laxmi-Narayan, Sarande Shri Yogeshwari, Ambejogai Visit Group
Bhat Shri Harihareshwar, Shrivardhan Shri Yogeshwari, Ambejogai Visit Group
Bhuskute     Visit Group
Dabke Shri Velneshwar, Velneshwar Shri Durgadevi, Murud Visit Group
    Shri Yogeshwari, Ambejogai Visit Group
Desai Shri Velneshwar, Velneshwar Shri Durgadevi, Guhagar Visit Group
    Shri Yogeshwari, Ambejogai Visit Group
Deshmukh Shri Harihareshwar, Shrivardhan Shri Yogeshwari, Ambejogai Visit Group
Dhamankar Shri Harihareshwar, Shrivardhan Shri Yogeshwari, Ambejogai Visit Group
Gadgil Shri Velneshwar, Velneshwar Shri Yogeshwari, Ambejogai Visit Group
Gangal Shri Harihareshwar, Shrivardhan Shri Yogeshwari, Ambejogai Visit Group
Ghanekar Shri Harihareshwar, Shrivardhan Shri Yogeshwari, Ambejogai Visit Group
Gore Shri Kalbhairav, Murud Shri Durgadevi, Murud Visit Group
Joshi Shri Harihareshwar, Shrivardhan Shri Yogeshwari, Ambejogai Visit Group
Karve Shri Harihareshwar, Shrivardhan Shri Yogeshwari, Ambejogai Visit Group
Ketkar Shri Koleshwar, Kolthare Shri Yogeshwari, Ambejogai Visit Group
Khajane Shri Koleshwar, Kolthare Shri Durgadevi, Murud Visit Group
Khandaje Shri Koleshwar, Kolthare Shri Durgadevi, Murud Visit Group
Khangle Shri Koleshwar, Kolthare Shri Durgadevi, Murud Visit Group
Kudalkar Shri Harihareshwar, Shrivardhan Shri Yogeshwari, Ambejogai Visit Group
Londhe Shri Vyadeshwar, Guhagar Shri Yogeshwari, Ambejogai Visit Group
Mahajan Shri Harihareshwar, Shrivardhan Shri Yogeshwari, Ambejogai Visit Group
Marukar Shri Harihareshwar, Shrivardhan Shri Yogeshwari, Ambejogai Visit Group
  Shri Velneshwar, Velneshwar Shri Yogeshwari, Ambejogai Visit Group
Mate     Visit Group
Maydeo Shri Harihareshwar, Shrivardhan Shri Yogeshwari, Ambejogai Visit Group
Mhaskar Shri Velneshwar, Velneshwar Shri Yogeshwari, Ambejogai Visit Group
Murugkar Shri Velneshwar, Velneshwar Shri Yogeshwari, Ambejogai Visit Group
Paluskar Shri Velneshwar, Velneshwar Shri Yogeshwari, Ambejogai Visit Group
Pandit Shri Harihareshwar, Shrivardhan Shri Yogeshwari, Ambejogai Visit Group
Paulbuddhe Shri Velneshwar, Velneshwar Shri Yogeshwari, Ambejogai Visit Group
Peshwe Shri Harihareshwar, Shrivardhan Shri Yogeshwari, Ambejogai Visit Group
Pitkar Shri Harihareshwar, Shrivardhan Shri Yogeshwari, Ambejogai Visit Group
Potdar Shri Harihareshwar, Shrivardhan Shri Yogeshwari, Ambejogai Visit Group
Puranik Shri Velneshwar, Velneshwar Shri Yogeshwari, Ambejogai Visit Group
Rajmachikar Shri Harihareshwar, Shrivardhan Shri Yogeshwari, Ambejogai Visit Group
Shastri Shri Velneshwar, Velneshwar Shri Yogeshwari, Ambejogai Visit Group
Sutare Shri Velneshwar, Velneshwar Shri Yogeshwari, Ambejogai Visit Group
Thorat Shri Velneshwar, Velneshwar Shri Yogeshwari, Ambejogai Visit Group
  Shri Harihareshwar, Shrivardhan Shri Yogeshwari, Ambejogai Visit Group
Tole Shri Harihareshwar, Shrivardhan Shri Yogeshwari, Ambejogai Visit Group
Vaidya Shri Velneshwar, Velneshwar Shri Yogeshwari, Ambejogai Visit Group
Vaze Shri Harihareshwar, Shrivardhan Shri Yogeshwari, Ambejogai Visit Group
  Shri Vyadeshwar, Guhagar Shri Navdurgadevi, Guhagar Visit Group